Tạo sản phẩm mới

Tạo sản phẩm mới

Bài 2: Đăng sản phẩm đúng chuẩn Tiki Quy chuẩn hình ảnh và nội dung trên sàn Tiki Hướng dẫn đăng 1 sản phẩm Hướng dẫn đăng hàng loạt sản phẩm Các lý do sản phẩm bị từ chối duyệt Hướng dẫn đo lường và khối lượng kích thước sản phẩm sau đóng gói Đăng […]

Bài 2: Đăng sản phẩm đúng chuẩn Tiki Quy chuẩn hình ảnh và nội dung trên sàn Tiki Hướng dẫn đăng 1 sản phẩm Hướng dẫn đăng hàng loạt sản phẩm Các lý do sản phẩm bị từ chối duyệt Hướng dẫn đo lường và khối lượng kích thước sản phẩm sau đóng gói https://youtu.be/ujNj-R0YxoQ […]

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 01/08/2019.

Bài 2: Đăng sản phẩm đúng chuẩn Tiki Quy chuẩn hình ảnh và nội dung trên sàn Tiki Hướng dẫn đăng 1 sản phẩm Hướng dẫn đăng hàng loạt sản phẩm Các lý do sản phẩm bị từ chối duyệt Hướng dẫn đo lường và khối lượng kích thước sản phẩm sau đóng gói TẦM […]