Thanh toán và Hoàn trả

Nhà Bán có nghĩa vụ xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho tất cả các đơn hàng mà Khách Hàng yêu cầu xuất hóa đơn.

Lưu ý: Đối với đơn hàng có giá trị nhỏ hơn 200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng), Nhà Bán có quyền lựa chọn không xuất hóa đơn và phải cài đặt (đăng ký) với Tiki.