Vận chuyển

Bước 1: Tạo phiếu rút hàng

Bước 2: Tới Kho Tiki nhận hàng

Bước 1: Tạo phiếu rút hàng:

 • Đăng nhập Seller Center

 • Vào mục quản lý kho

 • Chọn mục Phiếu rút hàng

 • Chọn Tạo mới

 • Chọn kho đang gửi hàng

 • Chọn ngày dự kiến đến rút hàng

 • Chọn Tạo mới

 • Click vào Thao tác

 • Thêm các sản phẩm muốn rút. 

 • Chọn Lưu và gửi

B8a.Thêm từng sản phẩm: 

 • Chọn Thêm sản phẩm

 • Tại màn hình thêm sản phẩm, Nhà Bán có thể tìm kiếm từng sản phẩm hoặc thêm sản phẩm hiển thị sẵn

 • Sau khi thêm sản phẩm, Nhà Bán kiểm tra thông tin đã cập nhật trước khi kết thúc

B8b. Theo hàng loạt sản phẩm: 

 • Chọn Nhập từ file

 • Tải mẫu file import, điền thông tin và kéo thả vào màn hình import

 • Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin, xác nhận và import lên hệ thống

 • Sau khi thêm sản phẩm, Nhà Bán kiểm tra thông tin đã cập nhật trước khi kết thúc

 • Chọn Lưu và gửi


Bước 2: Tới Kho Tiki nhận hàng

Nhà Bán đến kho Tiki nhận hàng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi Phiếu rút hàng chuyển trạng thái sang Chờ nhận hàng

Xem tài liệu chi tiết tại đây