Phân tích bán hàng

[Mô hình FBT] Hướng dẫn theo dõi báo cáo tồn kho

Báo cáo tồn kho là danh sách số liệu hàng hóa tại Tiki của Nhà Bán thuộc mô hình lưu kho Tiki (FBT). Trong đó, báo cáo tồn kho thực tế là danh sách số hàng thực tế đang có/đang được xử lý ở kho Tiki  thời điểm hiện tại.

Lợi ích:

Báo cáo cung cấp các thông tin giúp Nhà Bán biết hàng còn ít hay nhiều, để ra quyết định nhập thêm hoặc rút bớt hàng, bao gồm:

 • Tổng số tồn kho hiện tại của Nhà Bán tại kho Tiki.

 • Số tồn chi tiết phân bổ tại các kho hàng bán tại Tiki.

 • Số tồn chi tiết phân bổ cho các mục đích sử dụng khác nhau, bao gồm: 

  • Hàng trong kho hàng bán.

  • Hàng đang xử lý (Hàng đang giao Khách, Hàng Khách trả về, Hàng Tiki đang trả về cho Nhà bán, Hàng luân chuyển hoặc xử lý khác).

– Thời gian lưu kho của từng sản phẩm, phân loại theo từng nhóm tuổi (0-30 ngày, 31-60 ngày, 61-90 ngày, 91-150 ngày và trên 150 ngày).

Để theo dõi báo cáo tồn kho, Nhà Bán truy cập Seller Center > Kho & hàng tồn > Báo cáo tồn kho > Tồn kho thực tế.

1. Công thức tính tổng hàng hóa của Nhà Bán tại Tiki:

Tổng số hàng tại Tiki = Hàng tại kho hàng bán + Hàng đang xử lý

Các chỉ số chính:

 • Tổng số hàng tại Tiki: Tổng hàng tồn tại kho hàng bán và Hàng đang xử lý tại Tiki.

 • Hàng trong kho hàng bán: Tồn kho vật lý thực tế tại các kho hàng bán cho phép khách hàng đặt hàng tại Tiki.

 • Hàng đang xử lý: Tổng hàng đang trong các nghiệp vụ xử lý. Trong đó: Hàng đang xử lý = Hàng đang giao Khách + Hàng Khách trả về + Hàng Tiki đang trả về cho Nhà Bán + Hàng luân chuyển hoặc xử lý khác.

 • Hàng đang giao khách hàng: Đang được đóng gói, xử lý trước khi giao tới Khách hàng, chưa giao cho vận chuyển hoặc đang vận chuyển tới Khách hàng chưa giao thành công.

 • Hàng khách trả về Tiki: Hàng khách hàng đã mua nhưng đã trả lại, Tiki đã tiếp nhận và đang xử lý.

 • Hàng Tiki trả về Nhà Bán: Hàng đang trong quá trình trả từ Tiki. về Nhà Bán.

 • Luân chuyển & xử lý khác: Hàng đang luân chuyển nội bộ, đang điều phối hoặc các xử lý khác (như lệch kệ, thất lạc …)

2. Xuất báo cáo và kiểm tra tồn kho

2.1 Để kiểm tra tất cả sản phẩm hiện tại của Nhà Bán đang lưu kho Tiki, chọn Xuất báo cáo toàn bộ sản phẩm.

Nếu cần xuất thông tin sản phẩm nhất định, Nhà Bán tick vào để chọn các sản phẩm mong muốn và chọn Xuất báo cáo sản phẩm đã chọn. 

Lưu ý: Trong trường hợp báo cáo có nhiều số liệu, quá trình tải về file Excel có thể chậm hơn đôi chút so với bình thường. Nhà Bán có thể thử lại sau một vài phút.

2.2 Để tìm kiếm sản phẩm, Nhà Bán có thể lọc trên thanh tìm kiếm theo Tên sản phẩm, Danh mục.

Lưu ý:

 • Báo cáo này thay thế cho báo cáo tồn kho tại mục Sản phẩm trong giao diện cũ.

 • Bên phải màn hình sẽ có chức năng gửi Phản hồi, Nhà Bán có thể gửi các ý kiến đến Tiki để Tiki nghiên cứu cải thiện.

Nhà Bán truy cập Seller Center > Kho & hàng tồn > Báo cáo tồn kho FBT > Báo cáo nhập/xuất theo thời gian.

Báo cáo nhập/xuất theo thời gian cho biết số lượng hàng nhập/xuất kho trong một khoảng thời gian cụ thể. Báo cáo giúp Nhà Bán quản lý và kiểm kê hàng hóa của mình một cách chính xác, minh bạch, cũng như đánh giá được tốc độ bán hàng của sản phẩm đã nhập vào kho Tiki.

1. Các chỉ số chính:

 • Tồn kho đầu kỳ (1)

 • Nhập trong kỳ: 

  • Nhập kho (2)

  • Hàng Khách trả về Tiki (3)

 • Xuất trong kỳ: 
  • Bán thành công (4)

  • Đã trả về Nhà Bán (5)

  • Xuất khác: Hàng đã thanh lý, hủy, mất và các điều chỉnh xuất kho khác (6)

 • Tồn kho cuối kỳ (7) =  (1) + (2) + (3) – (4) – (5) – (6)

2. Kiểm tra và xuất báo cáo hàng nhập/xuất kho

Báo cáo hàng nhập/xuất kho được thể hiện dưới dạng bảng. Nhà Bán có thể lọc và tìm kiếm sản phẩm theo Tên sản phẩm, Danh mục (1) theo từng tháng. Tiki khuyến khích Nhà Bán xuất báo cáo vào ngày 02 hàng tháng để dữ liệu được cập nhật đầy đủ nhất.

Nhà Bán có thể xem chi tiết báo cáo dưới dạng file Excel (2) bằng cách nhấn:

 • Xuất báo cáo: Để xem chi tiết báo cáo hàng nhập/xuất kho trên từng sản phẩm. Trong trường hợp muốn xem báo cáo của một số sản phẩm nhất định, Nhà Bán tick chọn các sản phẩm mong muốn, sau đó nhấn Xuất báo cáo > Xuất báo cáo sản phẩm đã chọn.

 • Xuất giao dịch: Nếu cần đối chiếu chi tiết giao dịch nhập/xuất kho ở một vài sản phẩm nhất đinh, Nhà Bán tick chọn sản phẩm, sau đó nhấn Xuất giao dịch.

Lưu ý: Trong trường hợp báo cáo có nhiều số liệu hoặc Nhà Bán xuất file vào thời gian cao điểm, quá trình tải về file Excel có thể chậm hơn đôi chút so với bình thường. Nhà Bán có thể thử lại sau một vài phút.

Báo cáo tuổi kho giúp Nhà Bán kiểm tra thời gian lưu kho của tất cả sản phẩm của mình tại kho Tiki, phân loại theo từng nhóm tuổi (0-30 ngày, 31-60 ngày, 61-90 ngày, 91-150 ngày và trên 150 ngày), đồng thời thể hiện chi phí lưu kho ước tính (nếu có).

Trong đó: Thời gian lưu kho sản phẩm vẫn đang còn tồn tại kho Tiki được tính từ khi hàng hóa được gửi thành công vào kho Tiki hoặc hàng trả về Tiki được nhập lại thành công sau khi được xác định đủ điều kiện bán mới cho đến thời điểm xác định (mốc hiện tại hoặc mốc thời gian cụ thể Nhà Bán muốn truy vấn trước đó – tối đa 2 tháng).

Ví dụ: Sản phẩm A nhập kho ngày 1/11/2022. Ngày tính tuổi tồn mặc định là 30/11 → Sản phẩm A sẽ có tuổi kho là 30 ngày. Nếu chọn ngày tính tuổi tồn là 15/11 → Sản phẩm A sẽ có tuổi tồn là 15 ngày.

Để theo dõi báo cáo tồn kho, Nhà Bán truy cập Seller Center > Kho & hàng tồn > Báo cáo tồn kho FBT > Báo cáo tuổi kho.

1. Các chỉ số chính:

 • Tổng tồn hàng tại kho hàng bán: Tổng tồn kho tại từng địa chỉ kho Tiki tương ứng từng nhóm thời gian lưu kho
 • Tổng phí lưu kho ước tính: Tổng phí lưu kho ước tính dựa theo chính sách Tiki đang ban hành
 • Tồn kho chi tiết theo nhóm thời gian lưu kho & phí lưu kho ước tính theo từng nhóm:

  • Thời gian lưu kho 0-30 ngày

  • Thời gian lưu kho 31-60 ngày

  • Thời gian lưu kho 61-90 ngày

  • Thời gian lưu kho 91-150 ngày

  • Thời gian lưu kho >150 ngày

2. Kiểm tra Báo cáo tuổi kho:

Báo cáo tuổi kho được thể hiện dưới dạng bảng, Nhà Bán có thể lọc và tìm kiếm sản phẩm theo Tên sản phẩm, mã SKU, Danh mục, Kho hàng. Nhà Bán có thể kiểm tra chi tiết với từng nhóm thời gian lưu kho và truy vấn tuổi kho ở tại một mốc thời gian cụ thể (không quá 2 tháng trước thời điểm hiện tại).

Ngoài ra, Nhà Bán có thể tạo nhanh phiếu rút hàng hoặc khuyến mãi nhằm đẩy mạnh sức bán bằng cách: Tại cột Thao tác, chọn Tạo phiếu rút hàng hoặc Tạo khuyến mãi.

Nhà Bán có thể xem chi tiết báo cáo dưới dạng file Excel bằng cách nhấn:

 • Xuất báo cáo thời gian lưu kho cho toàn bộ sản phẩm: Để xem chi tiết báo cáo tuổi kho cho toàn bộ sản phẩm. Trong trường hợp muốn xem báo cáo của một số sản phẩm nhất định, Nhà Bán tick chọn các sản phẩm mong muốn, sau đó nhấn chọn Xuất báo cáo thời gian lưu kho cho sản phẩm đã chọn. 

 • Dữ liệu chi tiết tính tuổi kho: Liệt kê lần lượt các sản phẩm còn tồn trong kho Tiki tương ứng từng địa chỉ kho với thời gian bắt đầu lưu kho cụ thể.

Lưu ý: Trong trường hợp báo cáo có nhiều số liệu, quá trình tải về file Excel có thể chậm hơn đôi chút.

Để nhận được xác nhận bằng văn bản về số lượng hàng hóa tồn kho từ Tiki, Nhà Bán gửi yêu cầu kiểm kê tới Bộ phận Hỗ trợ Đối tác Tiki (tổng đài 19006034, email hotrodoitac@tiki.vn) và cung cấp các thông tin sau:
 • Mã gian hàng (Seller ID)

 • Tên gian hàng

 • Tên Công ty / Hộ kinh doanh / Cá nhân đứng tên gian hàng

 • Mốc thời gian lấy dữ liệu

 • Thông tin để nhận bản cứng, bao gồm Tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận (Chỉ áp dụng nếu mốc thời gian lấy dữ liệu là cuối tháng, quý, năm – nếu Nhà Bán có yêu cầu nhận bản cứng)  

 • Lưu ý khác (nếu có)

Thời gian phản hồi của Tiki:
 • Nếu Nhà Bán chỉ có yêu cầu gửi bản mềm: Tối thiểu 2 ngày làm việc kể từ ngày Tiki nhận được yêu cầu từ Nhà Bán

 • Nếu Nhà Bán có yêu cầu gửi bản cứng: Bản cứng bắt đầu gửi đi từ thứ Hai của tuần kế tiếp cho tất cả những yêu cầu kiểm kê gửi trước thứ Tư hàng tuần.

Mẫu văn bản xác nhận tồn kho của Tiki: link

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 4.5 / 5. Số lượt đánh giá: 8

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?

[Cơ bản] Luân chuyển hàng hóa - Nhẹ gánh lưu kho Tiki