1a

Cơ bản

🍏🥦🥩 Hướng dẫn dành cho mô hình NGON đã có tại đây hoặc truy cập mục Hướng dẫn bán hàng > Dành cho Nhà Bán NGON.

Kênh thông tin hỗ trợ Nhà Bán​

Gửi hàng vào kho - Số về siêu to với mô hình FBT