Thanh toán và Hoàn trả

Xem bản đầy đủ tại đây 

Các thao tác về sao kê, đối soát và thanh toán là những phần cực kỳ quan trọng trong chuỗi các thao tác khi kinh doanh trên TMĐT. Việc quản lý chặt chẻ và hiệu quả sẽ giúp Quý Nhà Bán kiểm soát tốt về nguồn lực tài chính, nhằm kinh doanh hiệu quả hơn.

Học viện Tiki sẽ hướng dẫn các Nhà bán qua bài viết dưới đây bao gồm các nội dung chính:

Chu kỳ thanh toán 07 (bảy) ngày – thanh toán sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày xuất sao kê

Chu kỳ sao kê được thực hiện 04 (bốn) lần một tháng như sau:

Chu kỳ thanh toán

Ngày xuất sao kê

Ngày thanh toán

Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng giao dịch dương lịch

Ngày 08

Ngày 15

Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng giao dịch dương lịch

Ngày 15

Ngày 22

Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng giao dịch dương lịch

Ngày 22

Ngày 29

Từ ngày 22 đến ngày cuối cùng của tháng dương lịch

Ngày 01 của tháng dương lịch kế tiếp

Ngày 08

Hai bên sẽ tiến hành thanh toán theo quy định trong từng chu kỳ thanh toán cụ thể hoặc theo thời hạn thanh toán xác nhận trên sao kê. Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc các ngày nghỉ, lễ thì ngày thanh toán sẽ được dời lại vào ngày làm việc kế tiếp.

 • Bước 1. Kiểm tra số dư công nợ.

 • Bước 2. Theo dõi giao dịch đã vào sao kê.

 • Bước 3. Đối soát giao dịch.

Chi tiết:

Bước 1. Kiểm tra số dư công nợ

Nhà bán vào mục “Sao kê” để kiểm tra Công nợ tổng hợp:

 • Sao kê chưa được thanh toán sẽ ở trạng thái “Chờ thanh toán” và hiển thị số dư nợ sao kê.
 • Sao kê đã thanh toán được cập nhật “Đã thanh toán”, Số dư nợ sao kê hiển thị giá trị bằng 0.

Bước 2. Theo dõi giao dịch đã vào sao kê.

Để theo dõi giao dịch đã vào sao kê:

 • Nhà bán chọn “Chi tiết” trên kỳ sao kê -> Chọn Xuất sao kê hiện tại

Danh sách giao dịch đã vào sao kê gồm có:

 • Giao dịch bán hàng

 • RMA (Giao dịch đổi/ trả sản phẩm)

 • Giao dịch bù – trừ (Giao dịch điều chỉnh)

 • Phí phạt

Bước 3. Đối soát giao dịch.

Sau khi tải chi tiết giao dịch, Nhà bán kiểm tra Số lượng đơn hàng đã vào sao kê thanh toán, giá bán/ phí phải trả Tiki/ lợi nhuận của Giao dịch bán hàng / RMA / Giao dịch điều chỉnh .

 • Bước 3.1: Nhà bán kiểm tra Tỷ lệ (%) Tổng phí trả Tiki của các giao dịch bán hàng đã vào Sao kê. (Tương tự đối với các Giao dịch RMA, Giao dịch điều chỉnh)

 • Bước 3.2: Trường hợp hệ thống tính sai các loại phí so với quy định trên hợp đồng hoặc số lượng đơn hàng vào sao kê không đầy đủ Nhà bán thông báo mã đơn hàng cho bộ phận Partner Support (PSC).

 • Bước 3.3: Tiki tiếp nhận thông tin, kiểm tra giao dịch và thực hiện bổ sung giao dịch điều chỉnh vào kỳ sao kê tiếp theo.