Học Viện Tiki

Bài 4: Các Công Cụ Tăng Doanh Thu

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN (HÌNH ẢNH, VIDEO…)

Bước 1: Chọn loại tài nguyên tại Thư viện tài nguyên 

Bước 2: Đăng tải tài nguyên:

 1. Sản phẩm: 
  • Chọn “Thêm sản phẩm”
  • Nhập link sản phẩm muốn đăng tải từ Tiki để tìm kiếm
  • Lưu sản phẩm vào thư viện
 2. Hình ảnh 
  • Chọn “Thêm hình”
  • Chọn hình ảnh từ máy tính để tải lên 
  • Chỉnh sửa hình 
  • Lưu hình vào thư viện
 3. Video 
  • Chọn “Thêm video”
  • Chọn video từ máy tính để tải lên
  • Lưu video vào thư viện

Lưu ý:

 • Chỉ đăng tải tối đa 20 tài nguyên trong 1 lần
 • Giới hạn từng loại tài nguyên: 
  • Ảnh
   • Định dạng: JPEG, PNJ
   • Có dung lượng tối đa 10MB, theo tỷ lệ khung hình 1:1 (dạng vuông). Khuyến khích ảnh kích thước 1000x1000px trở lên
  • Video: 
   • Định dạng: MOV, MP4
   • Có dung lượng tối đa 300MB với độ dài không quá 60s
  • Sản phẩm phải từ website của Tiki (tên miền từ tiki.vn)