Quản lý sản phẩm

Hướng dẫn chuyển đổi mô hình cho sản phẩm

Khi mô hình vận hành của sản phẩm chưa phù hợp với tình hình thực tế, muốn chuyển sang mô hình khác phù hợp hơn (FBT sang ODF hoặc ngược lại), Nhà bán có thể tự chuyển đổi như hướng dẫn trong bài viết này.

Cách chuyển đổi gồm 3 bước:

  • Bước 1: Tải file từ hệ thống Seller Center

  • Bước 2: Cập nhật nội dung file

  • Bước 3: Tải file mẫu lên hệ thống để chuyển đổi

Lưu ý: 

  • Nếu Seller Center chưa mở mô hình ODF, Nhà bán sẽ không cập nhật được mô hình này

  • Cách mở mô hình ODF trên Seller Center:

    • Truy cập Seller Center -> mục Thông tin nhà bán -> Chi tiết -> Mô hình vận hành để đăng ký. Sau khi đăng ký mô hình ODF, Nhà bán thao tác chuyển đổi từ bước 1.