Dành cho Nhà Bán Hàng Quốc Tế / For Cross Border Sellers Introduction of Crossboder Operation Model

Introduction of Crossboder Operation Model

 

What is SD Model?SD Model (Selling Delivery Model) the model that Seller have liabilities of tracking current goods in their own warehouse and handling all order process until the goods are shipped out to customers successfully.

– Tiki shall have responsibilities of providing all services, including product listing, product marketing, etc. for the Sellers.

 

Order Process Detail

 

Thank you!

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ?
[Tổng đánh giá: 1 Trung bình yêu thích: 5]
Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết