Thanh toán và Hoàn trả

Tính năng quản lý giao dịch bồi thường sẽ giúp các Nhà Bán theo dõi các giao dịch bồi thường dễ dàng hơn.

Các trường hợp Tiki xử lý bồi thường được tóm tắt như sau:

 • Hư hỏng/mất do lưu kho

 • Hư hỏng/mất do vận chuyển hoặc đối tác vận chuyển

 • Hư hỏng/mất do khách

Vì nếu quá 5 ngày kể từ khi Tiki gửi thông báo bồi thường, nhà bán KHÔNG XÁC NHẬN Đồng ý” hoặc “Thỏa thuận lại”, Giao dịch bồi thường sẽ cập nhật trạng thái “Hủy” và Tiki sẽ KHÔNG BỒI THƯỜNG trong trường hợp này.

 1. Nguyên nhân bồi thường

 • Bồi thường một phần

 • Mua lại hàng mất do lưu kho

 • Mua lại hàng mất do vận chuyển

 • Hàng hư hỏng bồi thường 100%

2. Trạng thái bồi thường

 • Chờ phản hồi

 • Tiki xử lý bồi thường

 • Hoàn thành/Hủy

3. Các thông tin khác

 • Mã lỗi (Nếu có)

 • Mã sản phẩm bồi thường

 • Mã POR tương ứng mã lỗi (Nếu có)

 • Mã Đơn hàng tương ứng (Nếu có)

 • Thời gian tạo bồi thường

 • Thông tin chi tiết giá trị bồi thường

Trạng thái

Đối tượng

Thời gian cam kết

Giải thích

Cập nhật giao dịch bồi thường

Tiki

Hàng tuần

Tiki cập nhật thông tin giao dịch bồi thường trên hệ thống sellercenter.tiki.vn và gửi thông báo cho Nhà Bán Hàng khi có giao dịch bồi thường mới cập nhật

Chờ phản hồi 

NBH

5 ngày làm việc

Nhà Bán cần cập nhật trạng thái “Đồng ý” hoặc “Bổ sung thông tin/Thỏa thuận lại” đối với các đề xuất bồi thường trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm giao dịch được cập nhật trên hệ thống.
-Nếu Nhà Bán Bổ sung thông tin/Thỏa thuận lại đề xuất bồi thường, Nhà Bán cung cấp thông tin bồi thường đề xuất kèm chứng từ/văn bản chứng minh, chuyển sang “Tiki xử lý bồi thường (1)”
-Nếu Nhà Bán đồng ý đề xuất bồi thường, chuyển sang “Tiki xử lý bồi thường (2)”
-Nếu Nhà Bán không phản hồi, Tiki không xử lý bồi thường, chuyển “Hủy” giao dịch

Tiki xử lý bồi thường (1)

Tiki

 

Trường hợp Nhà Bán “Thỏa thuận lại” đề xuất bồi thường, các giao dịch bồi thường “Tiki xử lý bồi thường” Tiki sẽ kiểm tra, phản hồi cho Nhà bán và chuyển về trạng thái “Chờ phản hồi” kèm lý do.

Tiki xử lý bồi thường (2)

Tiki

 

Tiki và Nhà Bán đã chốt mức bồi thường cuối cùng trên hệ thống
Tiki căn cứ thông tin Nhà bán đã xác nhận nhận để tiến hành tổng hợp thanh toán theo Giá trị bồi thường đã được xác nhận. Tiki cập nhật trạng thái “Hoàn thành” cho Giao dịch bồi thường và thanh toán theo sao kê định kỳ.

Hủy

Tiki

 

Tiki hủy giao dịch bồi thường và không chịu trách nhiệm với các khiếu nại phát sinh sau khi giao dịch đền bù đã hủy

Hoàn thành

Tiki

 

Tiki hoàn thành giao dịch bồi thường và không chịu trách nhiệm với các khiếu nại phát sinh sau khi giao dịch đền bù đã hoàn thành

– Tính năng chọn nội dung thỏa thuận khi thương lượng

– Các giao dịch bồi thường Nhà bán hàng đã xác nhận (Đồng ý/Thỏa thuận lại) đều cập nhật trạng thái Tiki xử lý

– Sản phẩm dưới 1.000.000VNĐ Nhà bán hàng không cần cung cấp hóa đơn chứng minh giá trị hàng hóa bồi thường