Tiki Feed (Tiki Studio)​

Kiểm duyệt nội dung bài viết

Một số nội dung có chứa từ khoá không phù hợp với quy định và chính sách của Tiki sẽ phải được kiểm duyệt trước khi được đăng tải công khai trên Tiki Feed. 

Sau khi nhấn nút Đăng bài trên Tiki Studio, bạn có thể theo dõi tình trạng bài viết tại mục Trạng thái, thuộc phần Quản lý bài viết:

  • Nháp: Bài viết ở trạng thái lưu nháp, chưa công khai.

  • Chờ duyệt: Bài viết có nội dung cần được kiểm duyệt.

  • Công khai: Bài viết đã hiển thị trên mục Lướt, không vi phạm điều khoản nội dung của Tiki.

  • Từ chối: Bài viết không được thông qua kiểm duyệt do vi phạm điều khoản nội dung của Tiki.

Thời gian xét duyệt trong vòng 3 – 7 ngày làm việc.